Registratie- en gebruikersvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 27.06.2023

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. De onderstaande registratie- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie
tussen de gebruiker enerzijds en PRO+ AUCTIONS BV, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203 en met ondernemingsnummer 0800.537.238, anderzijds bij het gebruik van, en registratie op, de website. 

We verzoeken de gebruikers om deze registratie- en gebruiksvoorwaarden grondig door te
nemen alvorens gebruik te maken van de website. PRO+ AUCTIONS kan deze registratie- en
gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Elk gebruik van de gebruikersaccount door
bijvoorbeeld in te loggen op de website volgend op de publicatie van de gewijzigde
registratie- en gebruiksvoorwaarden maakt een aanvaarding van deze nieuwe registratie- en
gebruiksvoorwaarden uit. De laatste versie van deze voorwaarden staat altijd bovenaan vermeld. 

2. Het verdere gebruik van de website door de gebruiker, zoals onder andere het deelnemen aan
online veilingen, het sluiten van de koopovereenkomst, de (uit)betaling en de afgifte van de
loten/goederen, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en eventueel, indien vermeld, de toepasselijke bijzondere voorwaarden van PRO+ AUCTIONS BV of haar eventuele (verkoops-)partners .

3. Gebruikers kunnen op geen enkele manier rechten op de website of de inhoud ervan
ontlenen. Geen enkele informatie of inhoud op de website mag gebruikt, gekopieerd of
gepubliceerd worden voor niet-private of commerciële doeleinden, tenzij met de
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PRO+ AUCTIONS BV of de relevante houders van
intellectuele eigendomsrechten.

4. Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze registratie- en gebruiksvoorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid
niet aan van de andere bepalingen. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw
onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel
als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.


REGISTRATIEVOORWAARDEN

1. De gebruiker aanvaardt expliciet de onderhavige registratie- en gebruiksvoorwaarden bij de
registratie van zijn/haar gebruikersaccount op de website.

2. Om een gebruikersaccount aan te maken, dient de gebruiker bepaalde (persoons)gegevens,
zoals zijn/haar naam, email-adres, adres, taal, mobiel telefoonnummer; en hoedanigheid (natuurlijke persoon/onderneming) te verschaffen. Nadien kiest de gebruiker een eigen wachtwoord
voor zijn/haar persoonlijk gebruikersaccount.

3. De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de opgegeven
(persoons)gegevens en verbindt zich ertoe de gegevens actueel te houden en aan te passen
indien deze zouden wijzigen. De gebruiker verbindt zich er tevens toe zijn wachtwoord
geheim te houden en zijn gebruikersaccount niet over te dragen.

4. PRO+ AUCTIONS BV behoudt zich het recht voor de registratie van een gebruikersaccount te allen tijde en zonder opgave van redenen te weigeren of te beëindigen.

5. De gebruiker aanvaardt dat PRO+ AUCTIONS BV de (persoons)gegevens o.a. zal gebruiken voor het beheer en de optimalisatie van de website zoals de gebruiker gelezen en goedgekeurd heeft in het privacybeleid. 

6 De gebruiker aanvaardt bij registratie van zijn gegevens en de aanmaak van een account akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, die tevens terug te vinden zijn op homepagina van de website en bij het lot, en die gemakkelijk raad te plegen zijn. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden kan de gebruiker geen account aanmaken. 

AANSPRAKELIJKHEID

1. PRO+ AUCTIONS is uitsluitend verantwoordelijk voor het beheer van de website. Elke andere
dienstverlening die via of naast de website wordt verleend, zoals de organisatie en uitvoering
van de online veilingen, de onderhandse verkoop, de (uit)betaling en de afgifte van de
goederen, vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de verkoper of de PRO+ AUCTIONS
Partner, zoals overeenkomstig bepaald in de algemene voorwaarden en de eventueel toepasselijke
bijzondere voorwaarden.

2. Alle informatie op de website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De website en de
inhoud ervan zijn bedoeld om een overzicht te geven van de diensten van de PRO+ AUCTIONS, Partner(s) en de aangeboden loten/goederen.

Hoewel PRO+ AUCTIONS de informatie op de website actueel en accuraat wil houden, kan bepaalde informatie onvolledig of onnauwkeurig zijn. De kopers of bieders worden steeds geacht de loten en/of goederen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd op de daarvoor voorziene bezichtigingsmomenten en aldus de kenmerken, inclusief de zichtbare en/of meegedeelde gebreken, te kennen en te aanvaarden alvorens een bod te plaatsen. De informatie op de website met betrekking tot de aangeboden goederen/loten en de omschrijvingen van de veilingen/verkopen wordt verstrekt en beheerd door de verkoper en/of de PRO+ AUCTIONS Partner. 

PRO+ AUCTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt of kan optreden als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op de website.

3. PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk voor het bieden op of de verkoop van loten/goederen tijdens een online veiling of onderhandse verkoop waaraan wordt deelgenomen door de gebruiker.
Alle online veilingen en onderhandse verkopen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verkoper of de PRO+ AUCTIONS Partner, zoals overeenkomstig bepaald in de algemene voorwaarden en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden. 

PRO+ AUCTIONS staat alleen in voor het beheer van de website en is in geval van een geschil omtrent enig aspect van de online veiling nooit betrokken partij.

4. PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk voor technische problemen bij het
bezoek van of de registratie op de website.

5. PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk indien door technische onvolkomenheden niet kan worden geboden of de veiling en/of onderhandse verkoop wordt verhinderd. In dergelijk geval kan de gebruiker geen vergoeding vorderen voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen een verlies van een kans.

RECHTEN EN PLICHTEN

De verkoper draagt steeds de verantwoordelijkheid voor de wettigheid van zijn handelingen en de producten of loten waartoe de verkoper PRO+ AUCTIONS of partner de opdracht heeft gegeven tot aanbieding en/of veiling. De verkoper garandeert dan ook dat zijn goederen of loten voldoen aan de
toepasselijke wetgeving, dat hij de wettige houder is van de intellectuele eigendomsrechten
die er op rusten en dat deze producten of loten geen inbreuk maken op de rechten van
derden.

Gebruikers zullen, in bovenstaande gevallen zich uitsluitend richten tegen de
betreffende verkoper en zullen PRO+ AUCTIONS of haar Partner(s) in geen enkele mate
aansprakelijk stellen of in een procedure betrekken. 

Zij zullen PRO+ AUCTIONS tijdig informeren over het bestaan van een potentiële inbreuk of onwettigheid op de website teneinde de mogelijkheid te geven dit te onderzoeken en al dan niet de nodige maatregelen te nemen, zoals het verwijderen van inbreukmakende content of het staken van een veiling van inbreukmakende goederen.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de registratie- en gebruiksvoorwaarden en de daaruit ontstane rechtsbetrekkingen is het
Belgische recht van toepassing.

2. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Limburg bevoegd, afdeling Tongeren