Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 27.06.2023

1. TOEPASSELIJKHEID

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en PRO+ AUCTIONS anderzijds bij het deelnemen aan verkopingen.

2. DE VERKOOP

2.1 PRO+ AUCTIONS behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld, te beëindigen of te verlengen.

2.2 Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft PRO+ AUCTIONS het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

2.3 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoping en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. PRO+ AUCTIONS sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke
schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PRO+ AUCTIONS. 

Meer in het bijzonder aanvaardt PRO+ AUCTIONS in geen geval aansprakelijkheid voor welke
schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:
• handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
• de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
• het niet voldoen van de loten aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
• het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
• fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
• het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van PRO+ AUCTIONS door een derde;
• handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

3. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

3.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij PRO+ AUCTIONS.

3.2 PRO+ AUCTIONS en desgevallend de verkoper behouden het recht om een bod van een eventuele koper te weigeren, indien deze geen waarborg kan voorleggen, bij het ontbreken van een ernstig bod, bij een kennelijke vergissing van de verkoper of van PRO+ AUCTIONS, of bij schending van de voorwaarden.

3.3 PRO+ AUCTIONS heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:
• een bod niet als zodanig te erkennen;
• een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
• zaken tot loten samen te voegen, loten te splitsen en loten uit de verkoop te nemen;
• vergissingen van PRO+ AUCTIONS bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontlenen;
• andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

3.4 De verkoper kan op elk moment, indien nodig en ongeacht het bod aan de mogelijke koper wordt toegewezen, de koper contacteren en verzoeken om hun solvabiliteit aan te tonen. De verkoper kan tevens verzoeken om een waarborg tot 50% van de koopsom te betalen voor de periode van veiling. Bij een niet-toekenning van het bod aan de koper zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding of intrest voor de periode van de gestelde waarborg.

3.5 PRO+ AUCTIONS is gerechtigd om loten van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

3.6 In geval van een geschil over een bod heeft PRO+ AUCTIONS de uiteindelijke en definitieve beslissing.  Het oordeel van PRO+ AUCTIONS omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

4. BIEDINGEN, VEILINGPROCES EN KOOPOVEREENKOMST

4.1 Geldigheid bod

4.1.1 PRO+ AUCTIONS streeft ernaar u juiste gegevens met betrekking tot de loten die geveild worden te verstrekken. Ze zijn echter nog steeds het eigendom van de verkoper waardoor kleine fouten kunnen voorkomen.

4.1.2 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer loten. Ieder bod is wettelijk bindend voor u en/of uw bedrijf. Dit bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

4.1.3 Na de veiling blijft uw bod gedurende 48 uren geldig, waarbinnen de verkoper kan besluiten uw bod te accepteren. 

4.1.4. Biedingen kunnen alleen online worden gedaan na inloggen op het platform en na selectie van de gewenste veiling en lot. 

4.1.5. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen.

4.1.6 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

4.1.7 PRO+ AUCTIONS bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

4.1.8 PRO+ AUCTIONS kan de identiteit van de gebruikers van het platform nagaan om de authenticiteit van een bod te waarborgen. De behandeling van deze gegevens zullen conform de privacyvoorwaarden worden nageleefd. Deze voorwaarden zijn gemakkelijk terug te vinden op de website en worden bij aanmaak van een account op het platform ter kennis gebracht. 

4.2 Veilingproces

4.2.1 De online veiling geschied bij opbod. 

4.2.2 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een “statisch bod” of een “autobod”. Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per lot. De bieder is in de mogelijkheid om een auto-bod te doen. Een auto-bod veronderstelt het maximale bedrag dat de bieder bereid is te betalen voor een bepaald lot. Dit bedrag blijft altijd geheim voor derden. Het systeem zal automatisch het laagst mogelijk bod doen om biedingen van een derde te overbieden. Dit zal aangehouden worden tot aan het maximum dat de bieder heeft ingesteld. 

Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een
statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

4.2.3 PRO+ AUCTIONS zorgt voor de organisatie van de veiling en de onderhandse verkoop.

4.2.4 Voor elk lot in de veiling wordt duidelijk aangegeven wanneer de veiling gesloten wordt. Bij sluiting van de veiling wordt het bieden voor alle loten gestopt op een vooraf bepaald tijdstip dat wordt aangegeven bij het desbetreffende lot. Echter, zolang er nog biedingen binnenkomen, wordt het biedproces verlengd met 5 minuten totdat het bieden stopt.

4.2.5 Indien een lot tevens tezamen met één of meer andere loten als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van het lot op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke loten van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke loten, op de gecombineerde lot worden geboden. Individuele loten worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele loten hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke loten.

4.2.6 PRO+ AUCTIONS kan op elk moment een minimumbod invoeren, de verkoop stopzetten, loten samenvoegen, splitsen, opnieuw aanbieden of loten inhouden. 

4.3 Toewijzing

4.3.1 De toewijzing van een lot gebeurt in overeenstemming met het veilingproces.
Desgevallend behoud PRO+ AUCTIONS het recht om een bod van een eventuele koper te weigeren, indien deze geen waarborg kan voorleggen, bij het ontbreken van een ernstig bod, bij een kennelijke vergissing van de verkoper of van PRO+ AUCTIONS of bij schending van de voorwaarden
De veiling geschiedt bij wijze van voorlopige toewijzing, definitieve toewijzing of definitieve toewijzing met minimumprijs. 

4.3.2 Bij veilingen onder voorlopige toewijzing zal het hoogste bod slechts worden aanvaard en het lot slechts worden toegewezen na akkoord van de verkoper, die het lot alsnog kan inhouden. 
Bij veilingen onder definitieve toewijzing worden de loten automatisch toegewezen aan de hoogste bieder. 

4.3.3 Bij veiling onder definitieve toewijzing met minimumprijs worden de loten enkel toegewezen indien de hoogste bieder de meegedeelde minimumprijs overschrijdt. Indien deze minimumprijs niet gehaald werd, worden de loten behandeld als loten met voorlopige toewijzing. Indien de veiling onder definitieve toewijzing met minimumprijs en/of onder voorlopige toewijzing niet leiden tot een toewijzing van de loten, kan er na afsluiting van de veiling nog steeds een onderhandse verkoop plaatsvinden. Bij dergelijke onderhandse verkoop na veiling verhoogt PRO+ AUCTIONS, na akkoord van de koper het hoogste bod tot de nieuw overeengekomen koopsom. 

4.3.4 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van de algemene of bijzondere toewijzingvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van PRO+ AUCTIONS, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder…

4.3.5 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e‐mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de verkoper, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e‐mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. PRO+ AUCTIONS heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

4.3.6 PRO+ AUCTIONS is, afhankelijk van het aangeboden lot, partij bij de koopovereenkomst, doch in alle andere gevallen bemiddelt zij slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijke (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

4.4 Bevestiging van verkoop

4.4.1 Door op de knop 'Bied nu' te drukken bevestigt u het bod. U ontvangt een e-mail als officiële bevestiging. 

4.4.2 De officiële referentie voor elk lot die wordt ingebracht en verkocht op PRO+ AUCTIONS is het veilingnummer. U dient dit nummer bij alle communicatie, betalingen enz. te vermelden. Deze e-mail wordt ook opgeslagen in uw online-account onder "Uw transacties".

4.4.3 PRO+ AUCTIONS stuurt u kort na bevestiging van de aankoop een factuur waarmee u de volledige betaling kunt voldoen.

4.5 Betaling

4.5.1 De volledige betaling voor het lot inclusief de bijbehorende kosten zoals genoemd op de pro forma factuur, dient definitief en onherroepelijk binnen te zijn op de aangegeven bankrekening van PRO+ AUCTIONS binnen 48 uur na de datum van toezending van de pro forma.

4.5.2 Als uw volledige betaling niet op onze rekening staat binnen 3 werkdagen nadat we u een tweede en laatste verzoek tot betaling hebben gestuurd, behouden we ons het recht voor de verkoop te annuleren en u de daaruit voortvloeiende kosten, kopersfee, verkoopverliezen en bijkomende servicekosten van de werkelijke kosten in rekening te brengen. Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten door PRO+ AUCTIONS in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de betalingsachterstand in handelszaken en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. PRO+ AUCTIONS behoudt het recht te ontbinden.

4.5.3 Indien PRO+ AUCTIONS een betaling dient te doen en zij komt deze niet na, dan zal de koper hetzelfde kunnen vorderen als in voormeld artikel, afhankelijk van haar hoedanigheid. 

4.5.4 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

4.5.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij PRO+ AUCTIONS kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

4.5.5 Betaling is alleen mogelijk via de bank en vanaf de officiële bankrekening van het bedrijf in het land van de koper. Contante betaling is niet mogelijk.

4.5.6 Het is niet toegestaan betalingen voor aangekochte loten te verrekenen met openstaande vorderingen bij PRO+ AUCTIONS. Elke onvolledige betaling wordt als ongeldig beschouwd en zal leiden tot annulering van de verkoop.

4.5.7 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van PRO+ AUCTIONS een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

4.6 Aankoopsom, valuta en belastingen

4.6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s of in een door PRO+ AUCTIONS aangegeven andere valuta.
Alle kosten die gemaakt worden om de betaling te voldoen in de juiste valuta, zijn volledig voor rekening van de koper.

4.6.2 Alle bedragen en biedingen voor de veiling zijn exclusief BTW 21.0%. Kopers in het buitenland kunnen loten aanschaffen zonder BTW-plicht mits ze bewijs kunnen overleggen van een geldige BTW-registratie voor Europa. Lokale BTW dient te worden betaald in het land van bestemming.

Er zijn wettelijke uitzonderingen op de BTW van 21.0%. Deze staan altijd vermeldt bij het lot. 

4.7 Tarieven

4.7.1 Kopers betalen een commissie boven op hun geaccepteerd bod. De commissie is afhankelijk van de aankoopprijs van het lot en wordt getoond in de veiling.

5. ONDERZOEKSPLICHT GEBRUIKER / KOPER

5.1 Om de koper toe te laten tot een geïnformeerd transactiebesluit te komen voorziet de PRO+ AUCTIONS of de verkoper een bezichtigingsmoment voor alle loten. De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van PRO+ AUCTIONS , de verkoper of aangestelde derden de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico en ontslaat PRO+ AUCTIONS van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

5.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens PRO+ AUCTIONS gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. PRO+ AUCTIONS of de verkoper staan niet in voor de juistheid. Als PRO+ AUCTIONS een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. 

5.3 PRO+ AUCTIONS heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. 

5.4 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur ‐ is verplicht de gekochte zaken bij afname deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de lot(en) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

5.5 Bijkomende informatie kan ter plaatse worden bekomen op verzoek. De kopers worden geacht de loten zorgvuldig te hebben geïnspecteerd en aldus de zichtbare en/of meegedeelde gebreken te kennen en te aanvaarden. De kopers hebben in dit opzicht een controleplicht. De verzaking daarvan gebeurt op eigen risico, zonder dat dit aanleiding kan geven tot de aansprakelijkheid van PRO+ AUCTIONS en de verkoper. 

5.6 Professionele kopers kopen de goederen steeds in de staat waarin dat ze zich bevinden, ongeacht zichtbare of onzichtbare gebreken. 

6. VEILIGHEID

6.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, PRO+ AUCTIONS en / of door PRO+ AUCTIONS ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

6.2 De opdrachtgever/verkoper en PRO+ AUCTIONS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt. Indien PRO+ AUCTIONS alsnog aansprakelijk gesteld zou worden, kan de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor zij verzekerd is, of verzekerd had moeten zijn. 

7. AFNAME

7.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door PRO+ AUCTIONS vastgestelde uren en plaats de betreffende lot(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. PRO+ AUCTIONS kan bepalen dat (een) bepaald(e) lot(s) pas na afname van andere loten kan / kunnen worden opgehaald.

7.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. PRO+ AUCTIONS is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door verkoper verkochte zaken.

7.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door PRO+ AUCTIONS vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is PRO+ AUCTIONS gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door PRO+ AUCTIONS schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag‐ en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,00. 

7.4 Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door PRO+ AUCTIONS gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in PRO+ AUCTIONS van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat PRO+ AUCTIONS te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is ‐ door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen ‐ volledige schadevergoeding te vorderen.

7.5 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU‐land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet‐ en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen.

7.6 Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane‐documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet PRO+ AUCTIONS.

7.7 De eigendomsoverdracht en risico‐overgang van de lot(en) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is PRO+ AUCTIONS of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. PRO+ AUCTIONS of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz.. en zijn niet gehouden zich tegen deze risico’s te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ‐ op een door PRO+ AUCTIONS vastgesteld(e) tijdstip(pen) ‐ ter beschikking stellen
van de gekochte zaken aan de koper.

7.8 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na
verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van PRO+ AUCTIONS en / of verkoper. De koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal PRO+ AUCTIONS en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

7.9 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een lot heeft koper expliciete toestemming nodig van PRO+ AUCTIONS en / of verkoper. De koper is op de hoogte van de relevante wet‐ en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. De koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

7.10 Indien blijkt dat een lot niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan het lot zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is PRO+ AUCTIONS gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e‐mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna PRO+ AUCTIONS en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan PRO+ AUCTIONS ter zake van de koop van de lot(en) betaalde bedragen.

7.11 De koper, wiens lot(en) het ophalen van andere loten belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e‐mail en / of aanschrijving door PRO+ AUCTIONS aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens lot(s), bij gebreke waarvan PRO+ AUCTIONS gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

7.12 PRO+ AUCTIONS is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. De koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren /verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan PRO+ AUCTIONS wordt verstrekt op kosten van koper. PRO+ AUCTIONS zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

7.13 De verkoper en/of PRO+ AUCTIONS heeft beschadigingen beoordeeld en getaxeerd. Dit kan afwijken van de normen in andere landen of bij andere verkopers.

7.2 Documenten

7.2.1 Controleer bij aflevering of afhaling of alle documenten aanwezig zijn. Deze staan, limitatief beschreven in de beschrijving van het lot. 

7.2.2 De verkoopprijs is inclusief de vermelde documenten.

7.2.3 Enig gebrek aan niet vermelde documenten zijn ten laste en voor rekening van de bieder/koper. 

8. PERSOONS‐ / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

8.1 PRO+ AUCTIONS en de koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een lot bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. 

8.2 De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een lot persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld PRO+ AUCTIONS hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. 

8.3 Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

9. ONTBINDING

9.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):
• het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
• het niet tijdig ophalen van de lot(en) en/of
• het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper
verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van PRO+ AUCTIONS en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. 

9.2 Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan PRO+ AUCTIONS of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of PRO+ AUCTIONS goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval: 
- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien PRO+ AUCTIONS de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

9.3 De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade , zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van PRO+ AUCTIONS, te vergoeden. In geval van ontbinding verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan PRO+ AUCTIONS is betaald. 

9.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan PRO+ AUCTIONS zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of PRO+ AUCTIONS bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

9.5 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van PRO+ AUCTIONS het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, PRO+ AUCTIONS namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. PRO+ AUCTIONS en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door PRO+ AUCTIONS ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door PRO+ AUCTIONS een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

9.6 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of PRO+ AUCTIONS, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en PRO+ AUCTIONS, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. PRO+ AUCTIONS en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door PRO+ AUCTIONS ontvangen koopsom en – voor
zover ter zake door PRO+ AUCTIONS een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

9.7 In geval van ontbinding is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan PRO+ AUCTIONS een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van PRO+ AUCTIONS en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.8 In geval van ontbinding, zonder geldige reden, is de verkoper of door schuld van PRO+ AUCTIONS, PRO+ AUCTIONS dezelfde schadevergoeding verschuldigd als hierboven vermeldt. 

10. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

10.1 PRO+ AUCTIONS en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de loten en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.

10.2 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een lot bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of
ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot het lot, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

10.3 De loten worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

10.4 PRO+ AUCTIONS en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

10.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte lot vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

10.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde lot, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsheidsrechten, enz…), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van PRO+ AUCTIONS of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het lot te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

10.7 Indien het lot ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van het lot niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat PRO+ AUCTIONS en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

10.8 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper
gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van PRO+ AUCTIONS aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van PRO+ AUCTIONS worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat PRO+ AUCTIONS en/of verkoper tot enige (schade‐) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

10.9 De koper vrijwaart PRO+ AUCTIONS tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIMS

11.1 De aansprakelijkheid van PRO+ AUCTIONS welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van PRO+ AUCTIONS in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 

11.2 In geval de aansprakelijkheidsverzekering van PRO+ AUCTIONS geen dekking verleent is de
aansprakelijkheid van PRO+ AUCTIONS beperkt tot maximaal € 5.000,00.

11.3 PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

11.4 PRO+ AUCTIONS en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet
bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. 

11.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

11.6 PRO+ AUCTIONS kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

11.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel, geldt voor de aansprakelijkheid van PRO+ AUCTIONS en Verkoper het volgende:
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan PRO+ AUCTIONS. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoping veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoping veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.
• PRO+ AUCTIONS en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van PRO+ AUCTIONS en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van PRO+ AUCTIONS; en PRO+ AUCTIONS kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
• PRO+ AUCTIONS is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

11.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van PRO+ AUCTIONS c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van PRO+ AUCTIONS c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal PRO+ AUCTIONS steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PRO+ AUCTIONS is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

11.9 PRO+ AUCTIONS kan niet aansprakelijk gehouden worden wegens technische problemen bij het bieden. 

11.10 Claims van consumenten moeten bij PRO+ AUCTIONS bekend zijn binnen 48 uren na afhalen van het lot. Claims dienen schriftelijk te worden ingediend via info@proauctions.be

11.11 Deze claims zijn enkel van toepassing op verborgen gebreken conform de wettelijke bepalingen.  Indien het lot voorkomt uit de uitvoering van een beslag, faillissement of een andere gerechtelijke verkoopt, vervalt het recht om een claim in te dienen voor verborgen gebreken. 

11.12 Alle claims worden onderzocht door PRO+ AUCTIONS voordat ze worden doorgestuurd naar de verkoper. Normale slijtage, zowel technisch als visueel, is uitgesloten van claims.

11.13 PRO+ AUCTIONS heeft het recht een claim te weigeren als de claim onjuist of vals geacht wordt. In het laatste geval bestaat de kans dat PRO+ AUCTIONS of de verkoper een gerechtelijke procedure start en dat u direct wordt uitgesloten van alle toekomstige veilingen.

11.14 In alle gevallen accepteert de koper verschillen in waarde of gebreken aan het lot tot een bedrag van 10% met een minimum van 500,00 EUR. Dit bedrag wordt altijd afgetrokken van de claim.

12. HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING

12.1 Annulering van de aankoop geeft de koper niet automatisch recht op enige vorm van financiële schadeloosstelling. Hierover moet eerst onderhandeld worden met PRO+ AUCTIONS en/of de verkoper.

12.2 Doch, indien de verkoop een ‘overeenkomst op afstand’ inhoudt en de koper is een consument, heeft de koper ten aanzien van de aan hem toegewezen loten een herroepingsrecht. De consument-koper heeft geen herroepingsrecht wanneer het gaat over een openbare veiling (art. I.8, 36° WER).  
De consument heeft in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet PRO+ AUCTIONS via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden (W.E.R.: Art. VI.51§1). 

12.3 Het inroepen van het recht moet ondubbelzinnig in dit schrijven vermeldt staan. 

12.4 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

12.5 Dit recht kan niet worden uitgeoefend wanneer de koopsom nog niet betaald werd en het lot nog niet werd afgehaald. Alle directe kosten voor terugzending komen voor rekening van de koper. 

12.6 De bewijslast ligt volledig bij de koper. 

12.7 De koper kan eveneens geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich buiten de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
- goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
- verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
- goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
- verzegelde goederen met betrekking tot software; 
- kranten, tijdschriften en magazines; 
- digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd;

12.8 De koper kan geen rechten doen gelden bij veilingen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele kopers (B2B) of bij veilingen die uitgaan van particuliere verkopers (C2C).

12.9 De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen. Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking , na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Rijksweg 203, 3650 Dilsen-Stokkem, tegen ontvangstbewijs . De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal PRO+ AUCTIONS het recht hebben de terugname te weigeren.

12.10 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal PRO+ AUCTIONS in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,‐ per lot in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

12.11 Zo PRO+ AUCTIONS het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,‐ verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

13. SCHADEVERGOEDING

13.1 Indien uw bod werd aanvaardt en u niet betaald, dient u een schadevergoeding te betalen van 10% met een minimum 250,00 euro, berekend op het aanvaarde bod. Tevens wordt u uitgesloten van verdere deelname. PRO+ AUCTIONS behoudt het recht om verdere juridische stappen te zetten in dit geval. 

13.2 In het geval dat het lot opnieuw wordt aangeboden en onder de geboden een aanvaarde prijs wordt verkocht, zal bovenop de eerder vermelde schadevergoeding, het verschil tussen het geboden een aanvaarde bod en de prijs waartegen het lot uiteindelijk verkocht werd, doorgerekend worden aan u. 

13.3 PRO+ AUCTIONS en/of de verkoper zullen u alle verliezen op de verkoopprijs en bijkomende administratieve en handlingkosten in rekening brengen.

14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. PRO+ AUCTIONS zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 PRO+ AUCTIONS kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van PRO+ AUCTIONS is vastgelegd.

14.4 PRO+ AUCTIONS behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door PRO+ AUCTIONS.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Door u toegang te verschaffen tot deze veiling en op de knop voor het accepteren van de voorwaarden te klikken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en verklaart u ze volledig te zullen naleven. Niet naleven kan leiden tot gerechtelijke stappen van PRO+ AUCTIONS en/of de verkoper.

15.2 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing. 

15.3 De Nederlandstalige tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.4 Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.