Algemene verkoopsvoorwaarden voor online biedingen op onroerende goederen en handelsfondsen bij wijze van opbod

Op het online biedingsproces van de in hoofding vermelde goederen bij wijze van opbod zijn de onderstaande Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Begrippen

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Onroerende goederen en handelsfondsen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van onroerende goederen in de ruime zin van het woord. Het betreft zowel onroerend goed s.s. als handelsfondsen, goederen aangeboden als totaliteiten in WCO procedures, vaartuigen enz

2. Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden.

3. Bijzondere voorwaarden

De bijlage waarin de verkoper de bijzondere voorwaarden en de overige voor het online biedingsproces relevante gegevens vaststelt en – voor zover daarvan blijkens die bijlage niet wordt afgeweken - deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Naar deze bijlage wordt verwezen bij ieder te verkopen onroerend goed.

4. Bieder

Degene die, na registratie op de site en mits de uitdrukkelijke bevestiging verzonden te hebben waarin hij zich akkoord verklaart met de algemene en bijzondere voorwaarden een online
bod uitbrengt

5. Bieding

Het uitbrengen van een bieding via de website van Pro+Auctions door middel van het uitbrengen van een bod na registratie van de (rechts-) persoonsgegevens van de bieder. Indien na voorafgaand akkoord met de verkoper overeengekomen werd dat benevens de online biedingen ook biedingen in persoon kunnen worden uitgebracht, wordt onder "Bieding op de Verkoop " beide mogelijkheden begrepen. Dit zal blijken uit de bijzondere voorwaarden.

6. Bod

Het bedrag in euro dat een bieder onvoorwaardelijk en onherroepelijk door middel van zijn bieding doet bij wijze van opbod tijdens de online biedingsperiode.

7. Voorlaatste bieder

Degene die na de hoogste bieder het hoogste bod online heeft uitgebracht.

8. Volger

Degene die interesse heeft getoond voor het onroerend goed al dan niet door het inzien of
opvragen van (delen van) de verkoopinformatie en/of het bezichtigen van het onroerend
goed en/of deelneemt aan het biedingsproces of zich aangemeld heeft en op de hoogte
wenst gehouden te worden van het biedverloop.

9. Gunning

De schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail of per fax, verklaring van verkoper,
hetzij zelf hetzij door bemiddeling van Pro+Auctions, aan de hoogste bieder waardoor,
als resultaat van de online Verkoop, de verkoop van het onroerend goed tussen de verkoper
en de koper tot stand komt onder de verplichting voor de koper voorafgaandelijk de eenzijdige
aankoopbelofte te tekenen die desgevallend voor akkoord door de verkoper wordt tegengetekend
hetzij waarvan de bedingen in een verkoopsovereenkomst worden overgenomen.

10. Hoogste Bieder

Degene die het hoogste bod in de online verkoop heeft uitgebracht.

11. Koop

De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt het onroerend goed aan de koper over te
dragen onder de verplichting van de koper de verkoper hiervoor het overeengekomen bedrag
te betalen.

12. Aankoopbelofte

Het document dat Pro+Auctions op de site publiceert en waarin, de bieder zich eenzijdig
engageert ten opzichte van de verkoper het onroerend goed aan te kopen tegen de geboden
prijs en lasten.

13. Koopovereenkomst

De uiteindelijke koopovereenkomst of compromis, waarin de tot stand gekomen koop van het
onroerend goed is vervat, zoals deze tussen de bieder en verkoper zal worden getekend en
waarvan het ontwerp van overeenkomst eventueel behoort tot de bijgevoegde informatie op
de site, minstens waarvan de bedingen, vervat in de eenzijdige aankoopbelofte worden
overgenomen.

13. Koopsom

Het biedbedrag waarvoor de verkoper bereid is te verkopen en te verhogen met de bedongen
kosten en lasten van de verkoop zoals verduidelijkt in de bijzondere voorwaarden.

14. Koper

Degene aan wie de verkoper beslist te verkopen zonder dat deze het hoogste bod noodzakelijkerwijze
moet hebben uitgebracht in de online verkoop.

15. Notariele akte
De akte, die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het onroerend
goed en deze rechtshandeling tegenstelbaar te maken aan derden.

16. Notaris

De notaris die - na daartoe verkregen opdracht van de verkoper en eventueel met tussenkomst
van de notaris van de koper- zorg draagt voor het eventueel opmaken van de koopovereenkomst
,eventueel, mocht dit vereist zijn, het in ontvangst nemen van de overeengekomen
waarborgsom en het verlijden van de notariële akte.

17. Opbod

Het door een bieder uitbrengen van een hoger bod tijdens de termijn die werd vastgelegd om
online-biedingen te kunnen uitbrengen.

18. Online aanbiedingsprocedure

Het aanbieden van het onroerend goed vindt plaats door middel van een daartoe door
Pro+Auctions ingerichte digitale omgeving, die voor bieders toegankelijk is via de door
Pro+Auctions bekend gemaakte internetpagina('s) en mits de voorafgaandelijke registratie
van de betrokkene.

19. Inlichtingen over de aangeboden onroerende goederen

Het geheel van informatie zoals samengesteld uit de door de verkoper ter beschikking gestelde
documenten en informatie en die aan mogelijk geïnteresseerden ter beschikking is
gesteld, alsmede de informatie die daaraan voorafgaand of die in aanvulling of correctie
daarop is nagezonden en/of zich bevindt in een (al dan niet virtuele) dataroom en/of waarvan
mededeling wordt gedaan dat deze elders ter inzage lag, of digitaal ontsloten was, teneinde
een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen.

20. Onroerend goed / handelsfonds

Het onroerend goed dat online te koop wordt aangeboden of het online aan te bieden zelfstandig
voor overdracht vatbare recht op een onroerend goed. Onder het begrip onroerend
goed wordt, naast het appartementsrecht, mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging
of een coöperatie, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van één of meer onroerende
zaken of gedeelten daarvan. Tevens zal de begripsomschrijving kunnen uitgebreid worden
naar het begrip handelsfonds, waarbij de bedingen in deze voorwaarden slechts van toepassing
zijn voor zover ze aan de verkoop van een handelsfonds kunnen gekoppeld worden.
Een volledige omschrijving van het onroerend goed alsmede de daarop van toepassing zijnde
(beperkte) zakelijke rechten van derden, erfdienstbaarheden, gedoogbepalingen, kettingbedingen,
statuten en reglementen van een Vereniging van Eigenaren en dergelijke kunnen
worden verkregen bij Pro+Auctions dan wel zijn ze vermeld op de site of beschikbaar bij de
aangestelde notaris. Het begrip onroerend goed omvat geen roerende zaken, tenzij anders is
vermeld in de bijzondere voorwaarden en er een inventaris is opgesteld.
De onroerende goederen worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. Opruimingswerkzaamheden,
tenzij anders bedongen, zijn steeds voor rekening en ten laste van
de koper.

21. Registratie

Het vooraf vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een kandidaat inclusief diens
geldige legitimatiebewijs indien gevraagd.

22. Pro+Auctions
De rechtspersoon, die via internet de aanbieding online mogelijk maakt, waaronder begrepen
het ter beschikking stellen van een zogenaamde virtuele dataroom, in dewelke de verkoper
de voor het onroerend goed en de bij de online aanbieding van belang zijnde stukken kan
plaatsen ter inzage van kandidaten.

23. Aanbiedingsperiode

De in de Bijzondere voorwaarden bekend gemaakte periode waarbinnen het opbieden
plaatsvindt en waarbinnen een bieder zijn bod kan uitbrengen.

24. Verkoopsvoorwaarden

Het geheel van de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de aankoopbelofte
en alle overige dokumenten die op de site worden aangeboden.

25. Online aanbod

Het aanbieden van een onroerend goed via een online opbiedprocedure waarbij het bod uitsluitend
online via het internet kan worden uitgebracht, zulks nader omschreven in de Bijzondere
voorwaarden en onverminderd andere bepalingen terzake. De aankoopbelofte komt
tot stand na afloop van de online periode en onder de aanvullende verplichting voor De bieder
de aankoopbelofte te ondertekenen en de bedongen waarborg te storten op de door
Pro+Auctions opgegeven derdenrekening.

26. Verkopend Makelaar

De makelaar ingeschakeld door de Verkoper te weten NV Pro+Auctions vertegenwoordigd
door de erkende vastgoedmakelaar Hugh Driessen met B.I.V nummer 207.440

27. Verkoper

De eigena(a)r(en) van- of de gerechtigde(n) tot het onroerend goed in wiens (wier) opdracht
de online aanbodprocedure wordt gehouden.

28. Website

De door Pro+Auctions bekendgemaakte website, via dewelke het online aanbod plaatsvindt

Omschrijving onroerend goed /Voorwaarden

Artikel 1

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden die
op de site worden opgenomen in een aparte bijlage, genaamd: “Beschrijving der aangeboden
onroerende goederen”.

1.
De Verkoper is verplicht het onroerend goed dat wordt aangeboden op de in het rechtsverkeer
gebruikelijke wijze te omschrijven met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden
die mede de inhoud van de eigendom respectievelijk het recht bepalen.

2.
De juiste en complete omschrijving van het onroerend goed blijkt uit de Bijzondere voorwaarden
en/of de Aankoopbelofte.
3. Algemene voorwaarden op te nemen in de aankoopbelofte/verkoopsovereenkomst
1. Het goed wordt overgedragen met overwijzing van de prijs en verder zonder wijziging
van koopprijs, met de gebruikelijke rechtswaarborgen, voor vrij en onbelast
van voorrechten en hypotheken, met alle erfdienstbaarheden, ook al zijn deze niet
gekend, en met alle gemeenschappen, in de staat waarin het zich thans bevindt,
zonder waarborg van maat of oppervlakte, al waren de verschillen een twintigste of
meer, zonder waarborg eveneens wat betreft de goede staat der constructies, de gebreken
in de bouw die het gevolg zijn van sleet of van andere oorzaken en de gebreken
aan de grond en de ondergrond. Het goed wordt eveneens verkocht met alle
rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen,
die de scheiding uitmaken tussen het verkochte goed en de aanpalende
eigendommen.
2. De koper verkrijgt de eigendom en het genot van het verkochte goed slechts bij
het verlijden van de notariële akte en mits betaling van de volledige koopprijs.
De verkoper verklaart dat het verkochte goed al dan niet is verhuurd.
3. Alle belastingen en taksen waaraan het eigendom onderworpen is en zal zijn, zoals
de onroerende voorheffing, moeten door de koper betaald worden vanaf de ingenottreding,
in voorkomend geval pro rata temporis. Indien deze belastingen nog niet
zijn gekend op de dag van de notariële akte, moet de koper zijn deel aan de verkoper
betalen bij de ondertekening van de akte op basis van de vorige aanslagen en de
eventuele aanpassing voor het lopende jaar van zodra de verkoper hem daarom verzoekt.
4. Indien het verkochte goed onderworpen is aan gehele of gedeeltelijke onteigening,
lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of enige andere
overheidsbesluiten of reglementen, moet de koper zich houden aan al de
voorschriften ervan.
5. De verkoper verklaart dat het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten niet op het
verkochte goed van toepassing zijn.
6. Risicozone overstroming (Wet Landverzekeringsovereenkomst dd. 25 juni 1992):
de verkoper verklaart, overeenkomstig artikel 68-7 §4 van voormelde wet, na raadpleging
van de door de Overheid ter beschikking gestelde overstromingskaarten, dat
het verkochte goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming.
7. Integraal waterbeleid (Decreet dd. 18 juli 2003)
De verkoper verklaart, overeenkomstig artikel 17bis van voormeld decreet, na raad-
pleging van de door de Overheid ter beschikking gestelde overstromingskaart, dat
het verkochte goed :
° niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied;
° niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
° niet gelegen is in een afgebakende oeverzone;
8. Indien deze verkoop onderworpen is aan enig recht van voorkoop of aan enige
goedkeuring, gebeurt deze verkoop onder de opschortende voorwaarde van de nietuitoefening
van dit recht van voorkoop of van het bekomen van de desbetreffende
goedkeuring.
9. De koper verbindt zich zijn eigen zaak te maken van het afsluiten van een verzekering
tegen brand en andere risico’s vanaf het verlijden van de notariële akte die
deze verkoop zal vaststellen en gaat ermee akkoord dat de verkoper zijn eventueel
bestaande verzekering opzegt. De verkoper verbindt zich ertoe de bestaande
verzekering aan te houden tot en met de dag van de ondertekening van de akte.
10. De koper is verplicht alle bestaande contracten betreffende gas-, water- of elektriciteitsvoorziening
of enige andere distributiedienst over te nemen. De meters,
toestellen en installaties, voor zover ze aan derden toebehoren, maken geen deel uit
van de koop.
11. Deze verkoop, indien van toepassing, heeft betrekking op een wooneenheid in de
zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van
10 maart 1981.
12. De partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat ingevolge het Besluit van de
Vlaamse Regering van 5 december 2008 houdende de invoering van een energieprestatiecertificaat,
een eigenaar over een energieprestatiecerticaat moet beschikken
indien van toepassing
13. De verkoper verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat indien aan het verkochte
goed na 1 mei 2001 door een of meerdere aannemers werken werden uitgevoerd, er
een postinterventiedossier moet worden opgemaakt; hij verklaart geen weet te hebben
van het bestaan van dergelijk dossier of er een opgesteld te hebben.
De koper verklaart van deze toestand op de hoogte te zijn en ontslaat de verkoper
van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.
De koper verklaart er zijn eigen zaak van te maken desgevallend een postinterventiedossier
te doen opmaken op zijn kosten, zonder enig verhaal tegen de verkoper.
14. De notariële akte zal worden verleden op eerste verzoek van de meest gerede
partij, met inachtneming van de termijn voorzien voor de betaling van de koopprijs.
De partijen werden ervan in kennis gesteld dat ze elk het recht hebben een eigen notaris
te kiezen en dit zonder verhoging van kosten.
15. De koopprijs is betaalbaar als volgt:
- tien ten honderd van de verkoopprijs als waarborg en dus niet als voorschot binnen
de twee werkdagen na de ondertekening van de koopbelofte op de derdenkrekening
van NV Pro+Auctions ; deze waarborg zal door Pro+Auctions in bewaring worden
gehouden uiterlijk tot aan het verlijden van de notariële akte;
- het saldo bij het verlijden van de notariële akte, maar uiterlijk binnen de vier maanden
na de dag waarop de verkoop is tot stand gekomen.
In geval van nalatigheid in de betaling van de verkoopprijs, moet de koper, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling door de verkoper, aan laatstgenoemden een
nalatigheidsinterest betalen berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met
drie eenheden, te berekenen per dag.
16. Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet naleeft en hij na een ingebrekestelling
bij ter post aangetekende brief gedurende één maand niet reageert,
staat het de andere partij vrij, ofwel de gedwongen uitvoering van deze
overeenkomst te eisen, ofwel de verkoop van rechtswege als nietig te beschouwen;
in dat geval zal een bedrag van tien ten honderd van de verkoopprijs door de in gebreke
gebleven partij verschuldigd zijn bij wijze van schadevergoeding waarop het
commissieloon van Pro+Auctions mag aangerekend worden.
17. De waarborg blijft als pand in handen van Pro+Auctions tot de ondertekening van
de authentieke akte. De desbetreffende som is dan een voorschot voor de verkoper
en moet in mindering worden gebracht op de prijs vanaf de ondertekening van de authentieke
akte. Indien de opschortende voorwaarden bedongen in deze overeenkomst
niet worden vervuld, mag dit bedrag door Pro+Auctions aan de koper worden
terugbetaald. De vervallen intresten komen toe aan de eindbestemmeling van het
kapitaal gevestigd ten titel van waarborg. Is het uitblijven van de ondertekening der
notariele akte te wijten aan het in gebreke blijven van de koper, om welke reden dan
ook, dan zal het commissieloon van Pro+Auctions hoe dan ook verworven zijn en
mag dit ingehouden worden op de gestorte waarborg.
18. De kosten, rechten en erelonen van de notariële verkoopakte en de andere bijkomende
kosten van de koop, met inbegrip van het makelaarsloon van Pro+Auctions,
vastgesteld op vijf tenhonderd op de eerste schijf van 150.000 eur en drie ten
honderd boven de schijf van 150.000 eur, te verhogen met de belasting over de toegevoegde
waarde, zijn ten laste van de koper en zijn betaalbaar bij het verlijden
van de akte of bij het ingebreke blijven van de koper zoals sub 17 vermeld.
Alle andere kosten die betrekking hebben op de overdracht van het onroerend goed
en/of van de verkoper zijn ten laste van de verkoper; zij zijn tevens betaalbaar uiterlijk
bij het verlijden van de notariële akte.
19. Alle verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar.
20. De koper heeft kennis van de toestand van de gebouwen en hun eventuele inhoud,
de staat van de buitenterreinen en zal de eventuele opruimings- en stortkosten
niet verhalen op de verkopende partij.

Organisatie van de online Verkoop

Artikel 2

1. De organisatie, voorbereiding en volledige tenuitvoerlegging van de online biedingsprocedure
berust bij Pro+Auctions.
2. Verkoper verzoekt Pro+Auctions zijn onroerend goed bij wijze van een online biedingsproces
aan te bieden door middel van het geven van een voorafgaandelijke en geschreven opdracht.
3. Pro+Auctions maakt het voorgenomen aanbod bekend. Bij deze bekendmaking wordt tevens
gemeld op welke wijze kandidaten in de gelegenheid worden gesteld tijdig en voor het
einde der biedingsperiode kennis te krijgen van de inlichtingen betreffende het aangebodene,
de bijzondere voorwaarden en van de aankoopbelofte. Tevens maakt Pro+Auctions be-
kend op welke wijze, desgevraagd, nadere informatie over de online procedure en de Overige
inlichtingen verkregen kan worden.
4. Pro+Auctions staat in voor de in acht te nemen geheimhouding vóór de biedingsperiode
en tijdens het online aanbodproces ten aanzien van informatie die een kandidaat bieder aan
haar bekend maakt en waarborgt de privacy van bieders tegenover derden.
5.
Pro+Auctions is bevoegd om vóór en tijdens het biedingsproces al die maatregelen te nemen
die, naar haar oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van het biedingsproces
Zonder opgave van redenen kan Pro+Auctions:
-een bod als zodanig niet erkennen;
-een gegadigde niet toelaten tot de registratie dan wel een bieder uitsluiten;
-een volmachtgever niet erkennen als mogelijke kandidaat koper;
-het online aanbod schorsen, uitstellen of afgelasten.
6.
Pro+Auctions stelt vast of er bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt
dan wel dat er sprake is van andere omstandigheden dat, naar het oordeel van
Pro+Auctions , de bieder niet aan het uitbrengen van zijn bod gehouden kan of zal worden.
Het oordeel van Pro+Auctions over wat zich tijdens de biedingsperiode afspeelt of heeft
voorgedaan en de uitleg of de toepassing van de bijzondere voorwaarden is beslissend en er
is geen beroep tegen mogelijk.
7.
Pro+Auctions maakt na de afsluiting van de aanbiedingsperiode een volledig verslag op van
hetgeen zij heeft kunnen constateren via de elektronische omgeving van haar site. Pro+Auctions
maakt een afschrift van deze vaststelling na afloop van de opbod termijn uiterlijk binnen
de zeven werkdagen over aan de verkoper.
Deze vaststelling omvat: de hoogste bieder samen met het biedverloop, de geregistreerde
overige volgers, de gevoerde publiciteit, het aantal hits op de site(s), de gevoerde publiciteit
enz.
8.
Voor alles wat het online biedingsproces betreft, kiezen de daarbij betrokken partijen woonplaats
op het kantoor van Pro+Auctions .

De Registratie van bieders en de waarborgsom

Artikel 3

1.
Een bieder moet ,voor hij rechtsgeldig een bod kan uitbrengen ,zich op een door Pro+Auctions
voorgeschreven wijze registreren. Deze registratie moet vooraf plaats vinden. Het uitbrengen
van een bod is slechts mogelijk na registratie en mits te voldoen aan de verder opgelegde
voorwaarden.
2.
De registratie moet alle door Pro+Auctions gevraagde gegevens en documenten inhouden
maar in ieder geval:
a.
indien de bieder een natuurlijke persoon is:
zijn naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, zijn huwelijkse staat en zijn volledig
adres; zijn gsm nummer en een e-mail adres
of
b.
indien de bieder een rechtspersoon is:
de statutaire naam en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, zijn ondernemingskamer
alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, volledig adres en hoedanigheid
van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd
is (zijn) namens de rechtspersoon het bod uit te brengen alsmede zijn voornaamste bankrelatie.
3.
De registratie moet digitaal gedaan worden en te worden tenzij Pro+Auctions vraagt om dit
eveneens schriftelijk te doen en dit dokument te voorzien van de eigenhandig geplaatste
handtekening van bieder, dan wel de in lid 2 onder b bedoelde bestuurder(s) of
perso(o)n(en). Daarnaast kan Pro+Auctions vragen aan een onder a bedoelde bieder een
kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten. Een onder b bedoelde bieder dient een
recent uittreksel van het Belgisch staatsblad alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs
van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd
is (zijn) namens de rechtspersoon het bod uit te brengen, uiterlijk op het ogenblik van
de ondertekening der aankoopbelofte.
De beoordeling omtrent de geldigheid van de registratie en de daartoe aangeleverde documenten
berust uitsluitend bij Pro+Auctions
4.
Indien dit toegestaan is ,zoals dient te blijken uit de bijzondere voorwaarden, kan een bod
ook worden gedaan vóór de biedingsperiode, door overhandiging, of toezending per aangetekende
post, van een schriftelijke bieding aan Pro+Auctions.
5.
De bieder dient op eerste verzoek van Pro+Auctions een waarborgsom te betalen waarvan
de omvang en de wijze van betaling blijkt uit de bijzondere voorwaarden van het aanbod.
6.
De bieder kan aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom ook voldoen door aan
een Notaris voor het in de bijzondere voorwaarden genoemde bedrag een bankgarantie af te
geven, die:
a.
onvoorwaardelijk is en geldig is tot ten minste één (1) maand na de voor de betaling van de
koopsom vastgestelde uiterlijke datum zoals die blijkt uit de bijzondere voorwaarden;
b.
afgegeven dient te zijn door een erkende bank of instelling
c.
de clausule bevat dat de desbetreffende bank of instelling op eerste verzoek van de notaris
het bedrag van de bankgarantie aan de notaris zal uitkeren.
7.
Al het overige betrekking hebbende op de waarborgsom dan wel de bankgarantie blijkt uit de
bijzondere voorwaarden of de koopovereenkomst.
8.
Indien de door bieder verschuldigde waarborgsom dan wel bankgarantie niet of niet binnen
de daarvoor gestelde termijn is ontvangen, zal de verkoper het bod niet accepteren, tenzij
verkoper alsnog en binnen een bepaalde termijn de mogelijkheid bied de waarborgsom te
storten dan wel de bankgarantie te stellen.

Het online bieden en het bod

Artikel 4

1.
De biedingen vinden plaats tijdens het online biedingsproces. De datum, afsluiting met de
exacte eind tijd waarin de biedingen moeten uitgebracht worden en de wijze van verkopen
worden bij de aankondiging van het online aanbod bekend gemaakt en worden tevens opgenomen
in de bijzondere voorwaarden.
2.
Pro+Auctions maakt het openingsbod bekend en geeft de bieders de gelegenheid hun bod
uit te brengen via haar website

Het Bod

Artikel 5

1.
Elk Bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan, tenzij in de bijzondere voorwaarden
wordt afgeweken.
2.
Het bod wordt uitgedrukt in één bedrag in gehele euro's.
Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander en gelijkaardig bod, zodanig dat het bod
gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is niet mogelijk.
3.
Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, totdat:
-de verkoper gunt aan een ander; of
-vaststaat dat niet wordt gegund; of
-de termijn waarbinnen de verkoper beslist te verkopen is verstreken ; of
-het online aanbod wordt geannuleerd.
4.
Biedingen kunnen bij opbod worden gedaan door
a.
het uitbrengen van een bod via de website van Pro+Auctions waarbij de bieder een ander
bod overbiedt met het minimaal door het systeem aangegeven hogere bod;
b.
door het uitbrengen van een automatisch bod via de website van Pro+Auctions waarbij de
bieder aangeeft welk bod hij maximaal voor het onroerend goed wil doen. Na een overbieding
door een derde, biedt het systeem onmiddellijk namens de bieder het minimaal hogere
bodHet systeem biedt automatisch voor de bieder door, tot zijn maximumbod is bereikt.
Mocht een andere bieder een handmatig bod plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder
door de andere bieder geplaatste automatische bod, dan gaat het automatische bod in
dat geval voor het handmatige bod. Indien meerdere bieders een automatisch bod plaatsen
met een gelijk maximumbod, dan gaat die bieder voor welke als eerste het betreffende automatische
bod heeft gedaan. Bepalend hierbij is de door het systeem bijgehouden biedingshistorie.
5.
Het is de bieder niet mogelijk om een bod ongedaan te maken, behoudens wat hoger werd
vermeld.
6.
De aanbiedingsperiode begint op de door Pro+Auctions aangegeven datum en tijd en eindigt
op de op de site aangegeven datum en tijd.
7.
De opbod-periode wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste vijf minuten
voor het einde van de opbod-periode een nieuw bod wordt gedaan.
8.
Geregistreerde kandidaat-kopers, volgers of bieders zullen na de afsluiting der opbodperiode
niet het recht hebben om buiten Pro+Auctions te onderhandelen met de verkoper teneinde
alsnog een hoger bod uit te brengen en een poging te ondernemen de te betalen commissie
aan Pro+Auctions te ontwijken, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, onder gehoudenheid
in dat geval alsnog de commissie te betalen, verhoogd met 1,5% wegens de reputatieschade,

Na het verstrijken van de opbodtermijn

Artikel 6

1.
Nadat de opbodtermijn is afgelopen informeert Pro+Auctions de verkoper over het
verloop van het online biedingsproces en deelt hem het hoogste bod mee. De hoogste bieder
wordt eveneens geïnformeerd door Pro+Auctions per telefoon of per e-mail.
2.
De Verkoper zal Pro+Auctions binnen de 24u laten weten of hij akkoord gaat met het bekomen
resultaat en dit via mail of schriftelijk tenzij de overeengekomen minimumprijs vervat
in de opdracht behaald werd in welk geval gegund wordt aan de hoogste bieder. Dit alles
tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden en aankoopbelofte, voornamelijk bij opdrachten
gerelateerd aan een faillissement of gebonden aan procedurele voorwaarden.

Bieden met sterkmaking, volmacht of voor derden

Artikel 7

1.
De bieder is aan het uitgebrachte bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te
hebben geboden.
2.
Elke bieder heeft , nadat de registratie zoals hiervoor omschreven in artikel 3 lid 2 is voltooid
en uiterlijk op het ogenblik dat de aankoopbelofte door hem getekend wordt, het recht te
verklaren, dat hij een bod gaat uitbrengen of uitgebracht heeft namens iemand anders zonder
dat hij hierdoor ontslagen wordt van zijn betalingsverplichting en wel integendeel solidair
mee gehouden blijft zoals hierna uiteengezet.
3.
De bieder is, naast de volmachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn
verplichtingen krachtens de online aanbieding. . Indien de bieder, in geval de volmachtgever
in gebreke blijft, de koopsom geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de aankoop
voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de verkoop van het onroerend goed
aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
4.
Indien mocht blijken, dat de volmachtgever onbevoegd is, wordt degene die als bieder geregistreerd
is bij Pro+Auctions geacht het bod voor zich te hebben uitgebracht.

Meer verkopers

Artikel 8

1.
Indien het onroerend goed tot een gemeenschap behoort, worden de deelgenoten tezamen
aangemerkt als één verkopende partij en moet de verkoopopdrachten voorafgaandelijk door
hen allen getekend zijn. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende
verplichtingen.
2.
De opdracht tot verkoop houdt tevens de unanieme en onherroepelijke beslissing in van alle
deelgenoten om over te gaan tot verkoop. Ieder van de deelgenoten is bevoegd, mede namens
zijn mede-deelgenoten, in de eventuele verkoop toe te stemmen. Een beslissing tot
annulatie van de online verkoop moet unaniem worden genomen.
3.
Indien een deelgenoot biedt, geldt dit als een aanbod tot aankoop krachtens het online biedingsproces
gericht aan zijn mede-deelgenoten. In geval van akkoord wordt de overeenkomst
tussen de deelgenoten als verdeling op basis van het bod ten uitvoer gebracht.
4.
Het in dit artikel omtrent deelgenoten bepaalde is eveneens van toepassing in andere gevallen
van online aanbiedingen in opdracht van meer verkopers, dan wel indien meerdere onroerende
goederen, toebehorend aan verschillende personen, in hun opdracht als één geheel
worden aangeboden.

Aanvaarding van een bod of annulatie van het aanbod

Artikel 9

1.
De eventuele verkoopovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de verkoper of
diens gevolmachtigde van het bod, formeel vervat in de aankoopbelofte en onder de verplichting
voor beide partijen de verkoopovereenkomst te tekenen, tenzij de verkoper de tegengetekende
aankoopbelofte aan de koper overmaakt.
2.
De verkoper heeft, alnaargelang de verkoopsopdracht, het recht niet akkoord te gaan of zich
te beraden gedurende 48u na de mededeling door Pro+Auctions van het hoogste bod en enkel
voor zover de minimumprijs, vervat in de opdracht tot verkoop niet behaald werd. Meer in
het bijzonder wordt steeds verwezen naar de bijzondere voorwaarden, zeker ingeval het onroerend
goed deel uitmaakt van een insolventieprocedure.
3.
Nadat Pro+Auctions het hoogste bod bekend heeft gemaakt dient de Verkoper binnen de in
lid 2 gestelde termijn aan Pro+Auctions te verklaren of hij akkoord gaat of niet met de bekomen
prijs.. Het staat de verkoper evenwel vrij een andere bieder dan de hoogste bieder als
koper aan te wijzen en met behoud van alle contractuele bedingen vervat in de verkoopopdracht
en die door de oorspronkelijke bieder werden aanvaard.
4.
In het geval van akkoord nodigt Pro+Auctions partijen uit om de verkoopovereenkomst te
ondertekenen op basis van de in de bijzondere voorwaarden opgenomen aankoopbelofte
dan wel dat partijen zich vergenoegen met een tegengetekende aankoopbelofte door de verkoper
en de stukken overmaken aan de notaris met verzoek de verkoopovereenkomst op te
stellen of de akte rechtstreeks te verlijden.
5.
Indien de verkoper zich binnen de 7 werkdagen niet heeft uitgesproken omtrent het al of
niet verkopen, wordt hij geacht niet te verkopen onverminderd de toepassing der bijzondere
voorwaarden.
6.
Bij online aanbod van verschillende onroerende goederen zowel afzonderlijk als in combinatie
kan de verkoper bieders op afzonderlijke onroerende goederen toch als koper aanwijzen,
zelfs als het bod voor de combinatie van die onroerende goederen hoger zou zijn.
7.
Het aanbod van de onroerende goederen kan, zolang het bod niet geaccepteerd werd,
steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.

Betaling en kosten

Artikel 10

1.
Overeenkomstig hetgeen is bepaald in de bijzondere voorwaarden betaalt de koper alle in
de bijzondere voorwaarden opgenomen verschuldigde belastingen , kosten, commissies en
lasten.
2.
De verkoper betaalt de kosten verschuldigd aan Pro+Auctions volgens de getekende opdracht
tot verkoop.
3.
De in de leden 1 en 2 vermelde kosten worden vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde
omzetbelasting.
4.
De verkoper is verplicht in de opdracht tot verkoop en in de bijzondere voorwaarden dan wel
in de aankoopbelofte te verklaren of er omzetbelasting verschuldigd is. Indien omzetbelasting
verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen net zomin als de overige kosten en lasten.
5.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde belastingen, kosten, lasten of commissie maken nooit deel
uit van het uitgebrachte bod, doch zijn daarbovenop verschuldigd.

Informatie- en identificatieplicht

Artikel 11

De finale bieder/koper is verplicht zich tegenover Pro+Auctions te identificeren en al die informatie
te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen
ingevolge de online aanbieding kan worden voldaan door de bieder.

Beveiliging

Artikel 12

1.
Pro+Auctions spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van
data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische
en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden
met de stand van de techniek en de privacy van kandidaat bieders.
2.
Pro+Auctions en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden,
onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide
virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg
van het gebruik dat van de website en de daarmee samenhangende electronische systemen
van Pro+Auctions wordt gemaakt.
3.
De door Pro+Auctions gebruikte website kan links naar andere websites bevatten.
Pro+Auctions heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de
inhoud van die sites.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

1.
Pro+Auctions sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, van welke aard ook, die partijen
(zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Online aanbieding of het gebruik van:
-de website van Pro+Auctions en/of
-enige andere door Pro+Auctions aangeboden dienst en/of
-de door Pro+Auctions verstrekte informatie.
Bij het inschakelen van derden zal Pro+Auctions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. Pro+Auctions is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
2.
Pro+Auctions is niet aansprakelijk voor schade die partijen lijden of zullen lijden als gevolg
van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van Pro+Auctions
als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer vanPro+Auctions
, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie-
of andere apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden
door derden.
3.
Pro+Auctions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die
om het even welke partijen lijden of zullen lijden als een der partijen de verplichtingen uit de
aankoopbelofte of de koopovereenkomst niet nakomen.
4.
In de bijzondere voorwaarden voor onroerend goed kunnen de eigen algemene voorwaarden
van Pro+Auctions voor bieders eveneens van toepassing worden verklaard in welk geval bij
tegenstrijdigheden tussen de Algemene- en Bijzondere Verkoopsvoorwaarden de eigen Algemene
Voorwaarden zullen prevaleren.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 14

De bieder bevestigt te weten dat Pro+Auctions zich conformeert aan de richtlijnen en beleidsregels
aan de in Belgie geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme, de zogenaamde antiewitwasregelgeving.
In verband hiermee kan Pro+Auctions verplicht zijn om situaties of transacties met een
ongebruikelijk karakter te melden bij de betrokken anti witwascel. Verkoper en koper verklaren
zich door ondertekening van de koopovereenkomst daarmee akkoord en dat dit geen
inbreuk vormt op hun privacy.

Slotbepalingen

Artikel 15

1.
Eventuele aanvullingen op - of afwijkingen van deze algemene voorwaarden blijken uit de
bijzondere voorwaarden en/of de aankoopbelofte. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
algemene en de bijzondere verkoopsvoorwaarden gelden deze laatste.
2.
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.